Politika zasebnosti

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga

V času slovenskega predsedovanja Svetu EU od 1. julija do 31. decembra 2021 in za namene priprave medparlamentarnih dogodkov v prvi polovici 2022 bodo zbrani osebni podatki oseb, ki se udeležujejo parlamentarnih srečanj, skupaj z informacijami, povezanimi z njihovimi obiski. Informacije o udeležencih so potrebne za organizacijo srečanj; na primer za pripravo akreditacijskih priponk s fotografijami, pripravo gradiv, snemanje in fotografiranje sestankov ter pripravo publikacij. Neposredni spletni prenosi srečanj ter imena udeležencev in držav, iz katerih prihajajo, bodo objavljeni na spletnem naslovu www.parleu2021.si.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

• soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (podano ob elektronski prijavi udeleženca), kot to določa člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR;

• naloga, ki se izvaja v javnem interesu, kot določata člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in četrti odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20).

2. Vrste in viri osebnih podatkov, namenjenih obdelavi 

Osebni podatki, zbrani med spletno registracijo, lahko vključujejo: ime udeleženca, spol, državo, elektronski naslov, telefonske številke, poklicni naziv, ime organizacije, ime politične stranke, poštni naslov, številko potnega lista in možne alergije na hrano.

3. Prejemniki oziroma kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo razkrili samo tistim, ki sodelujejo pri organizaciji srečanj,  v obsegu, ki je potreben za organizacijo in izvedbo sestankov v skladu z navedenim namenom. Osebne podatke bodo obdelovali uslužbenci Državnega zbora, ki sodelujejo pri organizaciji sestankov, pa tudi tretje osebe, povezane z akreditacijskim sistemom (Lyyti Oy), spletnim prenosom (Microsoft Azure Media Services) in spletnimi objavami (www.parleu2021.si).

Osebni podatki bodo razkriti tistim, ki jih bodo zahtevali v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03 in 19/15). Osebni podatki in dokumenti so javni, razen če jih zakon izrecno ne opredeljuje kot zaupne.

4. Prenos podatkov v tretje države

Podatki se ne bodo prenašali izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

5. Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili, dokler bodo potrebni za organizacijo srečanj. 

Za namene arhiviranja v javnem interesu se evidence po preteku rokov hrambe lahko prenesejo v arhiv Državnega zbora. Njihova nadaljnja hramba poteka v skladu s členom 17(3)(d) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR, Navodili o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega zbora in Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14).

6. Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov se ne bodo uporabljali za avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico preveriti svoje osebne podatke v zbirki podatkov. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR mora upravljavec podatkov odgovoriti na zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v enem mesecu od prejema zahteve.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko svoje pravice uveljavljajo na naslednji način:

A) Pravica do dostopa 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico preveriti, kateri osebni podatki o njem se obdelujejo.

B) Pravica do popravka in pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca podatkov zahteva omejitev obdelave, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov (pravica do popravka), pri čemer je obdelava omejena za obdobje, v katerem lahko upravljavec podatkov preveri točnost podatkov;

• obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

• upravljavec podatkov osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavitev, predložitev ali obrambo pravnega zahtevka.

C) Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do izbrisa osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

• osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani oziroma obdelani;

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne soglasje, s katerim dovoljuje njihovo obdelavo, in ni druge pravne podlage za obdelavo;

• osebni podatki so bili nezakonito obdelani;

• osebne podatke je treba odstraniti, da se izpolni zakonska obveznost po zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji.

D) Pravica do prenosljivosti 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico prejeti svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu podatkov, in jih prenesti na drugega upravljavca, če samodejna obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če obdelava temelji na dogovoru.

E) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in sicer na podlagi posameznikovih osebnih okoliščin, kadar obdelava temelji na nalogi, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju javnih pooblastil, s katerimi razpolaga upravljavec podatkov, vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. Upravljavec osebnih podatkov nato ne sme več obdelovati osebnih podatkov, razen če lahko dokaže, da obstaja pomemben in upravičen razlog za obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če je obdelava potrebna za vzpostavitev, predložitev ali zagovor pravnega zahtevka.

F) Pravica do umika soglasja

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli umakniti svoje soglasje, pri čemer umik ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene pred umikom soglasja.

G) Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da se z obdelavo njegovih osebnih podatkov krši veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov.

Urad informacijskega pooblaščenca:

Informacijski pooblaščenec 

Dunajska cesta 22

SI – 1000  Ljubljana

Telefon: (+386) 230 97 30

Faks: (+386) 1 230 97 78

Elektronska pošta: gpip@ip-rs.si

DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si

8. Kontaktni podatki upravljavca podatkov 

Upravljavec podatkov je Državni zbor:

Državni zbor

Šubičeva ulica 4

p.p. 636

SI – 1102 Ljubljana

Telefon: (+386) 1 478 94 00

Faks: (+386) 1 478 98 45

Elektronska pošta: gp@dz-rs.si

 

S pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri Državnem zboru lahko stopite v stik na zgoraj navedenem poštnem oziroma elektronskem naslovu in telefonski številki.

Pošiljanja osebnih podatkov Državnemu zboru preko elektronske pošte ne priporočamo. Prosimo, uporabite vzpostavljeni akreditacijski sistem.