Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji (SECG)

videokonferenca, Državni zbor, 28. september 2021, ob 9.45

24.09.2021

Danes je v Državnem zboru prek video povezave potekala Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji (SECG). Na konferenci so sodelovali predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, ki so skupaj s predstavniki Evropske komisije in Evroskupine razpravljali o aktualnih finančnih in gospodarskih temah. Srečanju sta predsedovala predsednik Odbora Državnega zbora za finance Robert Polnar ter predsednica Odbora Državnega zbora za gospodarstvo Mateja Udovč.

Udeležence srečanja je pozdravil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in izpostavil pomen digitalizacije kot osrednjega dela nove razvojne strategije in Evropskega zelenega dogovora. Ob tem je dodal, da je uspešen prehod v trajnostno, popandemično gospodarstvo ob hkratni krepitvi vladavine prava in demokracije mogoč le s sodelovanjem in solidarnostjo držav članic ter z ustreznim razumevanjem, poznavanjem ter zaupanjem uporabnikov v učinkovitost in varnost digitalnih tehnologij.

Uvodoma je nagovoril udeležence tudi predsednik Evroskupine Paschal Donohoe. Opozoril je na zavedanje EU, kako pomembno je financiranje za trajno in vključujočo gospodarsko rast, obnova in boljša učinkovitost trgov po krizi, je menil, pa zahtevata premišljene odločitve in usklajeno politiko.


Prva tema današnje konference je bila namenjena predstavitvi in izmenjavi mnenj o financiranju izhodne strategije iz pandemije s poudarkom na novih virih lastnih sredstev in digitalnem davku. Osrednji govorci so bili minister za finance mag. Andrej Šircelj, evropski poslanec in poročevalec José Manuel Fernandes, evropski komisar za proračun in upravo dr. Johannes Hahn z videosporočilom ter predsednik Odbora za finance Robert Polnar. 

Minister mag. Šircelj je izpostavil nujnost uvedbe novih virov lastnih sredstev, ki bodo ključni za financiranje instrumenta NextGenerationEU. Osredotočil se je predvsem na dva nova predloga lastnih sredstev, in sicer mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah ter digitalno dajatev. Pri tem je izpostavil potrebo, da bi ureditev novih virov lastnih sredstev usmerjali splošni cilji, kot so enostavnost, preglednost in pravičnost, vključno s pravično delitvijo bremena med državami članicami.

Evropski poslanec in poročevalec José Manuel Fernandes je predstavil finančno ozadje zadolževanja EU za financiranje instrumenta NextGenerationEU ter bil kritičen do preložitve pričakovanega svežnja o lastnih virih sredstev. 

Dr. Johannes Hahn, evropski komisar za proračun in upravo, je v videosporočilu potrdil zavezo Komisije za uvedbo novih virov lastnih sredstev proračuna EU ter pojasnil razlog za preložitev v juliju pričakovanega svežnja o lastnih virih sredstev na drugo polovico leta 2021. Julija 2021 je bil namreč potrjen zgodovinski sporazum v okviru G20 in OECD o novem globalnem okviru obdavčenja podjetij, ki bo bolj pravičen in bo reševal davčne izzive digitalizacije. Komisija namerava s predložitvijo svojega svežnja predlogov počakati do sklenitve tega sporazuma, do katerega naj bi prišlo predvidoma v oktobru 2021. Po njegovih besedah bo sveženj predlogov Komisije pomembno prispeval k financiranju proračuna EU in instrumenta NextGenerationEU ter obenem pripomogel k bolj trajnostni in odpornejši družbi za vse evropske državljane. V zaključku je poudaril pomen aktivne vključenosti parlamentov v razprave in odločevalske procese uresničevanja instrumenta NextGenerationEU. 

Predsednik Odbora za finance Robert Polnar je v svojem govoru podal kritično razmišljanje o do sedaj neuspešnih prizadevanjih EU za uvedbo digitalnega davka, ki bi lahko predstavljal enega izmed novih virov lastnih sredstev za financiranje evropskega proračuna. Izpostavil je problematiko davčnega izogibanja velikih globalnih digitalnih korporacij in nemoči EU pri poskusih uvedbe njihove učinkovite in pravične obdavčitve.

Udeleženci so v razpravi izrazili podporo prizadevanju EU za vzpostavitev novih virov lastnih sredstev proračuna EU, ki bi zagotavljali stabilno financiranje uresničevanja politik in ciljev EU, vključno z instrumentom NextGenerationEU. Ob tem so pozvali Komisijo k čim hitrejšemu ukrepanju ter poudarili vlogo politične volje držav članic in EU pri sprejemanju odločitev o novih predlogih obdavčitev. Poudarili so pomen vzpostavitve pravičnega in učinkovitega sistema obdavčenja podjetij in multinacionalk v digitalni dobi ter pravične razdelitve finančnih sredstev med državami članicami.  


V sklopu druge teme konference so glavni govorci razpravljali o novih izzivih in priložnostih evropskega gospodarskega okrevanja in prenove za učinkovito usmerjanje finančnih sredstev v implementacijo instrumenta NextGenerationEU.

Državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc se je v okviru črpanja sredstev iz instrumenta NextGenerationEU zavzel za učinkovito izvajanje že sprejetih načrtov za okrevanje in odpornost ter za odgovorno in transparentnem upravljanju z evropskimi sredstvi, pa tudi za pregledno poročanje držav članic o doseženih ciljih in mejnikih iz načrtov.

Evropska poslanka in predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta dr. Irene Tinagli je poudarila vlogo Evropskega parlamenta pri nadzoru nad delovanjem Komisije pri izvajanju instrumenta NextGenerationEU. Pri tem je izpostavila ključno vlogo strukturnih reform pri doseganju zelenih in digitalnih ciljev.

Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je izrazil zadovoljstvo nad gospodarskim okrevanjem EU in pozitivnimi napovedmi za prihodnost. Ob tem je opozoril na morebitna tveganja, in sicer širjenje delta virusa, težave v dobavnih verigah, še vedno visoka brezposelnost, inflacija, visoke cene energentov ter neenakomerno okrevanje. Glede instrumenta NextGenerationEU je poudaril vlogo Komisije pri nadzoru nad doslednim izvajanjem nacionalnih načrtov držav članic ter nad njihovo smotrno izrabo sredstev. Pri tem je izpostavil potrebo po vključitvi nacionalnih parlamentov, lokalnih in regionalnih oblasti v učinkovito izpeljavo nacionalnih načrtov. Ob zaključku je izpostavil ključni izziv evropskega gospodarstva, ki je hkrati tudi izziv instrumenta NextGenerationEU, to je vzdržno in bolj trajnostno naravnano gospodarstvo.

Predsednica Odbora za gospodarstvo Mateja Udovč je pozdravila instrument NextGenerationEU kot orodje za izvedbo nujnih strukturnih reform za zagon evropskega gospodarstva na novih temeljih. Pri tem je izpostavila izzive in priložnosti razvoja panoge turizma v Evropi in v Sloveniji. Glede nacionalnih načrtov se je zavzela za okrepljeno vlogo Državnega zbora pri nadzoru nad uresničevanjem nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki mora vplivati na izboljšanje standarda ljudi in razvoja celotne družbe.

Andrej Černigoj, član Odbora za gospodarstvo, je v razpravi pozval k premišljeni rabi evropskih sredstev iz instrumenta NextGenerationEU za projekte z najvišjo dodano vrednostjo s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu. Ob tem je izpostavil vračilo izposojenih evropskih sredstev ter v luči tega pozval k njihovemu multiplikativnemu izkoristku.

V popoldanski razpravi so nekateri udeleženci konference predstavili vsebino nacionalnih načrtov ter nadaljnje korake, ki jih države članice nameravajo storiti za njihovo uresničitev. Poudarili so, da je instrument NextGenerationEU izjemna priložnost za uresničevanje ciljev in politik EU, ki so namenjene naslednjim generacijam. Izpostavili so tudi prispevek tega instrumenta pri uresničevanju digitalnega in zelenega prehoda ter Evropskega stebra pravic.

Na spletni strani predsedovanja  www.parleu2021.si. so v rubriki Foto in video brezplačno na voljo videoposnetki ter fotografije srečanja v polni velikosti. Prosimo vas, da ob uporabi navedete kot vir fotografije Državni zbor / ime fotografa, kot avtorja avdiovizualnih vsebin pa Državni zbor. 
 

Photos and videos

Share on: