Medparlamentarno srečanje Odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO)

V okviru Konference o prihodnosti Evrope (KoPE)

09.11.2021

Danes sta se v okviru Konference o prihodnosti Evrope (KoPE) vodja delegacije Državnega zbora pri KoPE mag. Branko Grims in podpredsednik Odbora za zadeve EU Nik Prebil udeležila virtualnega medparlamentarnega srečanja Odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO) z naslovom Pričakovanja nacionalnih parlamentov glede Konference o prihodnosti Evrope.

Poslance nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta (EP) so uvodoma nagovorili sopredsedujoči KoPE ter predstavnika slovenskega parlamenta in francoskega parlamenta.

Predstavnik EP v predsedstvu KoPE Guy Verhofstadt je izpostavil KoPE kot edinstven projekt vseh treh ključnih institucij EU, ki omogoča aktivno in participativno sodelovanje nacionalnih parlamentov in državljanov. Strukturo KoPE je predlagal kot možen stalen projekt vsakega novega mandata EP, predstavil pa je tudi trenutno stanje in napredek na področju državljanskih panelov KoPE.

Predstavnik Sveta EU v predsedstvu KoPE in državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije Gašper Dovžan je poudaril pomembno vlogo nacionalnih parlamantov kot varuhov pogodb EU in izvajalcev sekundarne zakonodaje Unije, pa tudi kot podpisnikov mednarodnih sporazumov, ki lahko v skladu z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti vplivajo tudi na primarno zakonodajo EU. Teme je ocenil kot primerne za obravnavo v okviru KoPE, saj bodo predloge in poročila KoPE uresničevale prav države članice.

Predstavnica Evropske komisije v predsedstvu KoPE Dubravka Šuica je izpostavila pomembno vlogo predstavnikov nacionalnih parlamentov pri promociji KoPE v njihovem lokalnem okolju in pri motivaciji državljanov za sodelovanje na dogodkih v okviru KoPE. Menila je, da so politični predstavniki ključen most na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni med državljani in institucijami EU.

Vodja delegacije Državnega zbora pri KoPE mag. Grims je poudaril KoPE kot izjemno priložnost za EU, ki pa bo uspešna le ob upoštevanju volje in vizije njenih državljanov. Menil je, da bi morale biti prioritete EU v prihodnosti ekonomska blaginja, varnost in vključenost državljanov ter, da morajo biti vsi zaključki KoPE sprejeti v korist in dobrobit evropskih otrok, ki so naša prihodnost.

Srečanje se je nadaljevalo z razpravo, v kateri so sodelovali predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Podpredsednik OZEU in član delegacije Državnega zbora na KoPE Nik Prebil je v razpravi izpostavil pričakovanja nacionalnih parlamentov in državljanov Unije, da bo KoPE prinesla pozitivne učinke in tudi konkretne rezultate. Poudaril je potrebo po upoštevanju priporočil državljanskih panelov v procesu KoPE in vključitvi držav kandidatk, ter menil, da je v prihodnje predvsem treba graditi na pripadnosti mladih do EU.

Share on: